Platformos pinokis.com naudojimosi taisyklės


Taisyklių aiškinimas:

 1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetine Platforma Pinokis.com (toliau – Platforma) pagrindines sąlygas. Platformą tvarko ir administruoja MB Darbo informacija (toliau – Mes arba Platformos savininkas), juridinio asmens kodas 303778358, Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius, el. pašto adresas [email protected]
 2. Taisyklės yra sutartis tarp Jūsų (toliau – Jūs arba Svečias) ir Platformos savininko dėl naudojimosi Platforma. Jums naudojantis Platforma Platformos savininkas laikys, kad Jūs esate susipažinęs su Taisyklėmis, sutinkate su jomis ir sutinkate jų laikytis.
 3. Naudojimasis Platforma šių Taisyklių prasme apima visus veiksmus, kuriuos Jūs atliekate ir galite atlikti naudodamiesi Platforma. Veikla (toliau – Veikla) šių Taisyklių prasme apima visus Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs galite atlikti Platformoje, įskaitant susipažinimą su Platformoje esančiais Pasiūlymais, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą.
 4. Registracija Platformoje yra nemokama. Ieškodamas darbo Pasiūlymų ar darbuotojų, Jūs galite nemokamai naudotis visomis laisvai prieinamomis Platformos funkcijomis. Visos mokamos Platformos funkcijos aktyvuojamos tik po Veiklos apmokėjimo, nebent Jūs ir Platformos savininkas susitariate kitaip.
 5. Dalis Platformoje teikiamų Veiksmų yra teikiamos už atlygį (toliau – Mokama Veikla). Mokama Veikla, jų kaina ir užsakymo tvarka ir kitos sąlygos yra nurodytos Platformoje, taip pat konkrečios Mokamos Veiklos užsakymo formoje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Veiklas“ apims visas Veiklas, įskaitant ir Mokamas Veiklas, o nuoroda į „Mokamas Veiklas“ apims tik tas Veiklas, už kurias mokamas užmokestis.
 6. Be šių Taisyklių santykiams tarp Jūsų ir Platformos savininko reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Platformoje, bei nusistovėjusi gera verslo praktika. Platformos savininkas vienašališkai gali keisti Taisykles, registracijos sąlygas, Platformą, jame teikiamas Veiklas, jų apmokestinimą.

Bendrosios sąlygos:

 1. Svečiai Platformoje gali talpinti, ieškoti ir peržiūrėti su darbo pasiūlymais ar darbo paieška susijusią informaciją, pavyzdžiui, savo gyvenimo aprašymus ir pan. (toliau – Pasiūlymas) bei naudotis kitomis Veiklomis.
 2. Platformos savininkas veikia kaip Platformos operatorius, tai yra jis teikia tik technines priemones informacijos patalpinimui Platformoje. Pasiūlymas yra laikomas jį paskelbusio asmens, bet ne Platformos savininko pasiūlymu (oferta).
 3. Svečias, naudodamasis Platforma ir (ar) Veiklomis bei priimdamas Pasiūlymuose esančias sąlygas, veikia savarankiškai ir pats atsako už visas iš tokių veiksmų bei savo elgesio kylančias pasekmes bei prievoles.
 4. Visi pranešimai ir informacija tarp Svečio ir Platformos savininko yra siunčiami elektroninėmis priemonėmis: Platformos savininkui – adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Platformoje, Svečiui – adresais, nurodytais įvedant Pasiūlymo informaciją ir (ar) registracijos paskyroje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
 5. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Platformą ir visą jos turinį, taip pat ir išimtinės teisės naudoti Platformą ir jo turinį, įskaitant autorių teises, prekių ir Veiksmų ženklus, dizainą, pavadinimus, logotipus, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Platformos savininkui arba Platformos savininkas teisėtai juo naudojasi.
 6. Bet koks Svečio ir (ar) trečiųjų asmenų atliekamas Platformos turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas, perkėlimas, nukreipimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Platformos savininko leidimo ir (ar) nesilaikant Taisyklių yra intelektinės nuosavybės ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 7. Svečias sutinka, kad Platforma turi teisę panaudoti Pasiūlymų informaciją Platformos reklamos tikslais. Svečias sutinka, kad jo Pasiūlymai ir kitas Svečio Platformoje pateikiamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Platformos duomenų bazės dalimi, taip pat būtų Platformos savininko ir (ar) jo įgaliotų asmenų saugomi ir, įstatymų nustatytais būdais, naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

Svečio teisės ir pareigos:

 1. Platforma gali naudotis tiek prisijungę, tiek neprisijungę Svečiai. Kai kurios Veikla yra prieinamos tik prisijungusiems Svečiams. Svečio prisijungimas (toliau – Prisijungimas) atliekamas suvedant savo duomenis (toliau – Pirminiai Duomenys) į Platformoje esančią Registracijos formą arba prisijungiant kitais Platformoje nurodytais būdais (socialinių tinklų pagalba ir pan.).
 2. Kiekvienas Svečias įsipareigoja:
 1. pateikti teisingą savo el. pašto adresą, telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, jei ji yra reikalinga naudojimuisi Platforma ir (ar) Veiklomis, įskaitant ir Registraciją Platformoje;
 2. pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie savo Pasiūlymus (t. y. teikiama informacija turi tinkamai apibūdinti darbo pasiūlymus, jų sąlygas ir pan.);
 3. užtikrinti, kad visa Svečio pateikiama informacija, įskaitant Pasiūlymus:
 1. nėra klaidinanti, įžeidžianti, apgaulinga ar neteisinga, taip pat neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;
 2. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant darbuotojų teises, reklamą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus), taip pat trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių;
 1. Prisijungęs Svečias taip pat įsipareigoja pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save. Draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis.
 2. Svečias sutinka, kad Platformoje po Registracijos jo pateikti duomenys, kurie pažymėti kaip vieši, būtų prieinami kitiems Svečiams ir, kad Platformos savininkas nėra atsakingas už tokių duomenų panaudojimą.

Ieškantiems darbo:

 1. Registruodamasis Platformoje, taip pat naudodamasis Platforma su tikslu ieškoti darbo pasiūlymų ir (ar) pasiūlyti savo kandidatūrą darbdaviams, Jūs sutinkate, kad Jūsų pateikti, su darbo paieška susiję duomenys, bus matomi arba dalinai matomi registruotiems Platformos Svečiams, ieškantiems darbuotojų.
 2. Jūs turite galimybę savo duomenis panaikinti arba padaryti juos neprieinamais darbdaviams, pasirinkdamas (-a) atitinkamą savo CV statusą. Jūs taip pat galite savo duomenis redaguoti, papildyti bei pašalinti bet kuriuo metu.
 3. Platformos savininkas turi teisę kaupti, saugoti, redaguoti, tvarkyti bei perduoti darbdaviams pateiktus duomenis ir naudoti juos darbdavių poreikiams, susijusiems su darbuotojų paieška. Platformos savininkas turi teisę ištrinti neatitinkančius tikrovės ar netinkamai užpildytus duomenis.

Taisyklių taikymas ir aiškinimas:

 1. Registruodamasis Platformoje, taip pat naudodamasis Platforma su tikslu teikti darbo pasiūlymus ir (ar) pasiūlyti darbą, Jūs kaip darbdavys ar jo atstovas patvirtinate, kad turite įgaliojimus atstovauti įmonę ir sutikti su šiomis Taisyklėmis, o Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys apie įmonę yra teisingi, tikslūs ir išsamūs.
 2. Užregistruota įmonė tampa savo Pirminių Duomenų valdytoja. Įmonė pati užtikrina savo Pirminių Duomenų saugumą ir visiškai atsako už asmenų, prisijungusių jos vardu, atliktus veiksmus.
 3. Užregistravus įmonę Jums bus gali būti siunčiami komerciniai ir kiti Platformos savininko pasiūlymai. Jūs turite teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus, informuodama apie tai Platformos savininką.
 4. Talpindamas Pasiūlymą, prisiimate visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Pasiūlyme pateikdamas duomenis patvirtinate ir garantuojate, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
 5. Talpindamas Pasiūlymą, taip pat jį redaguodamas, atnaujindamas ar pan., privalote juos skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse, skelbiamame Pasiūlyme teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis, neskelbti beprasmių Pasiūlymų ar Pasiūlymų su beprasmėmis simbolių ir (ar) žodžių sekomis.
 6. Talpinant Pasiūlymus ar naudodamiesi Platformos duomenų baze, kandidatams privalote suteikti teisingą informaciją apie siūlomą darbą, įskaitant informaciją apie pačios įmonės veiklą, pozicijos darbo turinį, reikalavimus keliamus kandidatams, siūlymus kandidatams, kontaktinę informaciją.
 7. Lygių galimybių įstatymas darbo Pasiūlymuose draudžia teikti pirmenybę kandidatams ar juos diskriminuoti įvairiais Lygių galimybių įstatyme nurodytais diskriminacijos pagrindais (lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos), todėl Jūs įsipareigojate talpinti tik šio įstatymo nepažeidžiančius Pasiūlymus.
 8. Įvedant Pasiūlymą, kontaktinį el. pašto adresą privalote nurodyti tik tam skirtame laukelyje. Draudžiama Pasiūlyme nurodyti bet kokį kitą kandidatavimo būdą nei kandidatavimas per Platformos sistemą. Draudžiama nurodyti kontaktinius duomenis tam neskirtuose laukeliuose. Kandidatavimai vyksta spaudžiant mygtuką „Siųsti CV“, esantį kiekvieno Pasiūlymo apačioje.
 9. Platformą galite naudoti tik darbuotojų paieškos savo įmonei tikslais. Gautus kandidatų asmens duomenis privalote naudoti nepažeisdami Lietuvos Respublikos įstatymų, išskirtinai tik kandidatų įdarbinimo tikslais. Draudžiama be atskiro Platformos savininko leidimo Platformoje gautą informaciją apie kandidatus suteikti tretiesiems asmenims, jei to nereikalauja įstatymai.
 10. Jūs įsipareigojate atlyginti žalą, kurią dėl Jūsų kaltės patirtų Platformos savininkas ar Svečiai.

Platformos savininko teisės ir pareigos:

 1. Platformos savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Platformos Svečio Pasiūlymus ar bet kokią kitą Svečio pateiktą informaciją, ar padaryti Pasiūlymus (informaciją) nematomus, taip pat panaikinti Svečio registraciją, blokuoti, koreguoti ar redaguoti Svečio Pasiūlymus ir informaciją duomenis, apriboti arba nutraukti Svečio teisę ar galimybę naudotis Platforma, jei, Platformos savininko nuomone, Svečias:
 1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, taip pat teisės aktuose;
 2. pateikė neteisingą, netikslią, ne visą ir (ar) klaidinančią informaciją, registruodamasis ar naudodamasis Platforma ir (ar) Veiklomis;
 3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Platformoje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Platformos savininko nuomone, netinkamai elgiasi;
 4. Platformos savininko nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir (ar) Platformos atnaujinimo darbai;
 5. to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
 6. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais;
 1. Platformos savininkas turi teisę bet kada stebėti Svečio veiksmus Platformoje, įskaitant Svečio Pasiūlymų stebėjimą. Tačiau ši teisė nereiškia Platformos savininko pareigos tikrinti ir (ar) šalinti trečiųjų asmenų Pasiūlymus ar kitą informaciją.
 2. Platformos savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra keisti Platformą ir (ar) Veiklas (jų dalis), pakeisti ar pertvarkyti Pasiūlymus tam, kad Platforma būtų patogiau naudotis, keisti Platformos funkcijas ir bet kokią kitą informaciją, taip pat ir Svečio pateiktą informaciją.
 3. Svečiui patalpinus Pasiūlymą, taip pat įvedus duomenis, tačiau nepatalpinus Pasiūlymo (pavyzdžiui, pradėjus Pasiūlymo įdėjimo veiksmus, bet jų neužbaigus ar pan.), Platformos savininkas turi teisę elektroniniu paštu ir (ar) SMS žinute siųsti informacinius pranešimus, susijusius su Svečio Pasiūlymu ir (ar) veiksmais (pavyzdžiui, informaciją apie užklausas dėl Pasiūlymo, susidomėjimo Pasiūlymu statistiką, peržiūras, priminimą, kad Pasiūlymo įdėjimas yra nebaigtas ar panašaus pobūdžio informaciją, susijusią išimtinai su Svečio pateiktu Pasiūlymu).
 4. Platformos savininkas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Platformos veiklą.
 5. Platformos savininkas turi teisę Platformoje, taip pat ir greta Svečio Pasiūlymo ar kartu su juo, skelbti bet kokią savo ar trečiųjų asmenų, įskaitant ir asmenų, konkuruojančių su Naudotoju, informaciją ir (ar) Pasiūlymus.
 6. Platformos savininkas gali be atskiro pranešimo Svečiui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų, įskaitant, bet neapsiribojant Platformos, Platformos duomenų bazių ir (ar) bet kokių Platformos dalių ir (ar) su Platforma susijusių Veiksmų perleidimu.

Mokama Veikla:

 1. Apmokėti už Veiklas, priklausomai nuo jų pobūdžio ir kainos, galima banko pavedimu, kredito kortele ar kitu Platformos savininko nurodytu būdu. Konkretus mokėjimo būdas nurodomas užsakant Veiklą. Svečias supranta ir sutinka, kad Mokama Veikla gali būti teikiamos tik po to, kai Svečias sumoka Platformos savininkui už Mokamas Veiklas Platformoje nurodyta tvarka. Platformos savininkas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Veiklas dydį bei mokėjimo tvarką. Laikoma, kad Svečias apmokėjo už Mokamą Veiklą, kai Platformos savininkas faktiškai gauna Svečio mokėjimą. Svečiui pareikalavus, Platformos savininkas pateiks tokį Veiksmų teikimą pagrindžiančią sąskaitą Svečiui.
 2. Apribojus ar sustabdžius Svečio galimybę naudotis Mokamomis Veiklomis ar Svečiui negavus ar laiku negavus Mokamų Veiksmų dėl kitų priežasčių, nei Svečio įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas, taip pat kitus atvejus, kai išimtis numatyta Taisyklėse, Platformos savininkas, Svečio prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Veiksmų teikimą Svečiui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokama Veikla, arba neatlygintinai suteikti Mokamų Veiksmų, analogiškų nesuteiktoms Mokamoms Veikloms (jei Mokama Veikla nėra tęstinio pobūdžio).
 3. Platformos savininkas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Veiksmų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Svečias, besinaudojantis Mokamomis Veiklomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią el. paštu ir (ar) kitokiu pranešimu, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju Platformos savininkas gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų Veiksmų teikimą Svečiui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokama Veikla, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Veiklas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Veikloms (jei Mokama Veikla nėra tęstinio pobūdžio).
 4. Užmokestis už Pasiūlymus ir kitą turinį, kurie buvo panaikinti ir (ar) pašalinti dėl to, jog Svečias pažeidė šių Taisyklių nuostatas, nėra grąžinamas.

Asmens duomenys:

 1. Platformos savininkas turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau, naudojantis Platforma, Svečio – fizinio asmens pateiktus ar Platformos savininko kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaudamasis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. Platformos savininkas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.
 2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti Veiklas Svečiams (patalpinti Pasiūlymus, suteikti informaciją apie atitinkamo turto pardavimą, užsakyti tam tikrą Veiklą ir pan.). Svečio duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Pasiūlymų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje bei tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais. Platformos savininkas rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir, esant poreikiui, pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.
 3. Svečias Platformoje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Šie asmens duomenis gaunami tiesiogiai iš Svečio.
 4. Pateikdamas Asmens duomenis Svečias:
 1. suteikia teisę Platformos savininkui valdyti ir tvarkyti Svečio Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Svečias turi teisę atšaukti savo leidimą Platformos savininkui valdyti ir tvarkyti Svečio Asmens duomenis bet kuriuo metu, taip pat reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Svečio Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį;
 2. pareiškia, kad jis/ ji pateikia savo asmens duomenis patalpinimui Platformoje laisva valia ir sutinka, kad jo/ jos pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Platformos duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo/jos paskutinio prisijungimo prie sistemos ir suėjus šiam terminui, sunaikinami Platformos savininko įgalioto asmens;
 3. sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo kontaktinius duomenis (tel. numerį, el. pašto adresą ir kt.) bei duomenis apie save Platformoje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Pasiūlymuose kaip kontaktiniai).
 1. Platformos savininkas, tvarkydamas Asmens duomenis:
 1. naudos Asmens duomenis Veiksmų teikimui, vystymui ir personalizavimui, taip pat pasiūlymų apie Veiklas, Platformos funkcionalumo patobulinimus pateikimui, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimui;
 2. neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais;
 3. turės teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Svečio įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms), taip pat teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir Pasiūlymu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai;
 1. Platformos savininkas tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko Svečio asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris.
 2. Svečio duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi laikantis tokių taisyklių:
 1. Svečio asmens duomenys tiesioginei rinkodarai yra renkami ir naudojami tik gavus Svečio sutikimą.
 2. tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi Svečio duomenys Platformos duomenų bazėje yra saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo paskutinio Svečio prisijungimo prie paskyros dienos;
 3. Platformos savininkas sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros gauna: a) tiesiogiai iš Naudotojų, jiems išreiškus sutikimą gauti Platformos savininko tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, bei iš Naudotojų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo;
 4. Platformos savininkas gali derinti turimą informaciją apie Svečią su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Svečiui įdomius pasiūlymus, o taip pat pasiūlyti naujas Veiklas, kurios gali būti aktualios Svečiui.
 1. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Svečias taip pat suteikia leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.
 2. Platformos savininkas, gavęs iš Naudotojų kontaktinius asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą), šiuos duomenis naudos be atskiro Svečio sutikimo naudos tik savo paties panašių prekių ar Veiksmų rinkodarai. Svečias gavęs tokį Platformos savininko pranešimą, gali nesutikti su jo duomenų tolimesniu naudojimu.
 3. Svečias gali nesutikti dėl tiesioginės rinkodaros pasiūlymų ir jų atsisakyti tokiais būdais: paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje ar el. pašto pranešime, informavęs apie nesutikimą Platformos savininką el. laišku [email protected] Platformos savininkas pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Svečio duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
 4. Jei Svečias duomenis apie save pateikia socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“ ir pan.), jis duoda sutikimą šiose interneto tarnybose ir socialiniuose tinkluose pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam teikti Platformos savininko pasiūlymus. Pasiūlymų jis gali atsisakyti Taisyklių nustatyta tvarka.
 5. Svečiui registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Svečio kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
 6. Svečias, pateikęs Platformos savininkui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo Asmens duomenys.
 7. Svečias prašymus dėl Svečio Asmens duomenų, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą el. paštu, nurodytu Platformos kontaktuose). Atsakymus į tokius Svečio paklausimus Platformos savininkas stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Svečio gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Svečiui priimtina forma. Atsakymas Svečiui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus.
 8. Platformos savininkas neteiks Asmens duomenų, jei Svečias nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Svečiui.

Informacijos apsaugos priemonės:

 1. Svečio Asmens duomenų tvarkymui bei apsaugai nuo nesankcionuoto įsilaužimo ar neteisėto duomenų sunaikinimo, taikomos būtinos organizacinės ir techninės priemonės. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Svečio informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Platformos savininkas negali garantuoti ir negarantuoja jokios Svečio perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.
 2. Platformos savininkas primena, jog Jūs pats atsakote visų Pirminių Duomenų slaptumą ir prašo Jus būti atsargiam juos naudojant ar atskleidžiant. Platformos savininkas Jums rekomenduoja visiškai atsijungti nuo naršyklės baigus darbą, ypač tais atvejais, kai naudojatės viešai prieinamu kompiuteriu (pavyzdžiui, interneto kavinėje, bibliotekoje).
 3. Platformos savininkas Asmens duomenis saugo tiek kiek reikalinga Taisyklių ir nurodytiems tikslams įgyvendinti. Svečio duomenys, įskaitant ir duomenis surinktus, tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo jo prisijungimo prie paskyros dienos arba nuo Svečio paskyros panaikinimo. Susirašinėjimas su Naudotoju saugomas ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susirašinėjimo datos. Svečiui atnaujinus duomenis (pavyzdžiui Svečiui savo paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali Svečio informacija.

Slapukai ir jų naudojimas:

 1. Platformos savininkas renka informaciją apie asmenį naudodamasis slapukais (angl. cookies) ir (ar) tinklalapio indikatoriais (angl. web beacons). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Platformoje išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
 2. Slapukais gaunamą informaciją Platformos savininkas naudoja tokiais tikslais: nustatyti registruotus Naudotojus, siekiant atverti jų užsakytą turinį ar Veiklas bei išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams Platformos Svečiams; Naudotojų vartojimo įpročių stebėsenai, siekiant pateikti būtent Svečiui aktualų turinį ir tobulinti Platformą pagal Svečio pageidavimus; Veiksmų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.
 3. Slapukais taip pat gali būti renkama: Svečio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Svečias atvyko į Platformą iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Platformos savininkas gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi Veiklomis.
 4. Platformoje taip pat gali būti naudojami GIF failų (angl. clear gif) ir „action tags“ technologijos. Jos leidžia Platformos savininkui sužinoti, kuris asmuo naršydamas Platformoje spustelėjo puslapio elementą (tokį kaip nuoroda, paveikslėlis ar pan.). Duomenys, kuriuos pateikia tinklalapio indikatoriai, yra anoniminiai ir nesusiję su asmenine informacija.
 5. Slapukus gali įrašyti ir Platformoje reklaminius Pasiūlymus rodanti sistema, kad parodytų reklaminius Pasiūlymus, įdomius konkrečiam Svečiui. Šie slapukai padeda užtikrinti, kad tam tikras reklamas Svečias matytų nustatytą kartų skaičių bei padeda matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.
 6. Platformoje gali būti naudojami tokie slapukai: techniniai slapukai –būtini Platformos veikimui; funkciniai slapukai – nėra būtini Platformoje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį; analitiniai slapukai – naudojami Platformos lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti, šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai; tiksliniai arba reklaminiai slapukai – naudojami norint parodyti Veiklas, kurios galėtų dominti Svečią; trečiųjų šalių slapukai – leidžia Svečiui matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. Platformos savininkas nekontroliuoja šių slapukų, juos visiškai kontroliuoja tretieji asmenys; socialinių tinklų slapukai – būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Platformos informaciją.

Atsakomybės ribojimas:

 1. Svečias sutinka, kad Platformos savininkas nėra ir nebus atsakingas už:
 1. Platformos ir (ar) Veiksmų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Platformos savininko kaltės ir todėl neatsako už Svečio ir trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą;
 2. jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Svečias naudodamasis Platforma ir (ar) Veiklomis bei siųsdamas, publikuodamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją;
 1. Platformos savininkas neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (force majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.

Taisyklių keitimas:

 1. Platformos savininkas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Platformos savininkas praneš Svečiui apie Taisyklių pakeitimus, paskelbdamas apie tai Platformoje. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Platformoje.
 2. Naudodamasis Veiklomis ar Platforma po to, kai įsigalioja Taisyklių pakeitimai, Svečias patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.
 3. Iki Taisyklių pakeitimo užsakytos Veikla teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

Baigiamosios nuostatos:

 1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Visi tarp Platformos savininko ir Svečio kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose. Ginčai, kilę tarp Platformos savininko ir Naudotojų, sprendžiami Platformos savininko buveinės vietos teisme.
 3. Svečias– vartotojas prašymą ir (ar) skundą dėl Platformos veiklos ir Veiksmų pirmiausia raštu privalo pateikti Platformos savininkui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu [email protected].
 4. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Svečias patvirtins, kad sutinka su jomis, ir galios visą santykių tarp Svečio ir Platformos savininko laiką.