Pinokis.com privatumo politika

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kas yra šis dokumentas?

 1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto Platforma www.pinokis.com (toliau – Platforma).
 1. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Platformoje, nepriklausomai nuo to ar Jūs užsiregistravote Platformoje ar nesiregistravote, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Platformoje.
 2. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Platformoje, nepriklausomai nuo to ar Jūs užsiregistravote Platformoje ar nesiregistravote, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Platformoje.
 3. Jei naudojatės Platforma, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Platforma.

Kas mes?

 1. Platformą tvarko ir administruoja MB Darbo Informacija, juridinio asmens kodas 303778358, adresas Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius.
 2. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Kokių principų mes laikomės?

 1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:
 1. laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
 2. užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenims būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.
 3. neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus teisės aktų nustatytais atvejais;
 4. tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
 1. siekdami teikti Jums mūsų paslaugas Platformoje užsiregistravus ar neužsiregistravus:
 1. leidžiame susikurti Platformoje paskyrą, gyvenimo aprašymą (CV) ir juos patalpinti Platformoje;
 2. skelbiame Platformas naudotojų patalpintus darbo skelbimus ir suteikiame Jums galimybę siųsti jiems savo gyvenimo aprašymus;
 3. suteikiame galimybę naudotis kitomis Platformas mokamomis ar nemokamomis paslaugomis;
 1. siekdami užtikrinti Platformos funkcionalumą, ją tobulinti, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas;
 2. siekdami profesionalios aptarnavimo kokybės, jos tobulinimo ir užtikrinimo bei potencialių ar kilusių ginčų spendimo tikslu.
 3. siekdami pateikti Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas;
 1. Mes renkame ir tvarkome Taisyklėse ir šioje Privatumo politikoje išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:
 1. Jūsų sutikimas su Taisyklėse ir šioje Politikoje numatytomis sąlygomis;
 2. mūsų teisėtas interesas;
 3. teisinės prievolės, kylančios ir taikomos mums, vykdymas.

Kaip ir kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

 1. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Platforma ar joje registruodamiesi.
 2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis, kai:
 1. Jūs užsiregistruojate Platformoje kaip kandidatas ir mums pateikiate:
 1. identifikacinius duomenis (pvz. vardas, pavardė, gimimo data, lytis, gyvenamoji vietovė, nuotrauka ir kt.);
 2. kontaktinius duomenis (pvz. elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.);
 3. duomenis apie darbo patirtį (pvz. esamos ar buvusios darbovietės pavadinimas, pareigų pavadinimas, darbo laikotarpis esamoje ar buvusioje darbovietėje, darbovietės interneto Platforma, darbo funkcijų aprašymas, darbo sritis ir kt.);
 4. duomenis apie išsilavinimą (pvz. mokymosi laikotarpis, suteiktas kvalifikacinis laipsnis, mokymosi įstaigos pavadinimas, išsilavinimo sritis, specialybė ir kt.);
 5. duomenis apie profesinius įgydžius (pvz. informacija apie lankytus kursus (pavadinimas, data, organizatorius, apibūdinimas), informacija apie įgytą kursų sertifikatą ir kt.);
 6. duomenis apie narystes organizacijose, išskyrus narystes profesinėse sąjungose (pvz. organizacijos pavadinimas, narystės laikotarpis, pareigos, pasiekimai ir kt.);
 7. duomenis apie asmenines savybes, gabumus, patirtį ir privalumus (pvz. kalbų mokėjimas, kompiuterinės žinios, vairuotojo pažymėjimo kategorijos, laisvalaikio pomėgiai ir kt.);
 8. duomenis apie darbo skelbimų pobūdį (pvz. pageidaujama darbo sritis, pageidaujamų pareigų tipai ir kt.);
 9. motyvacinį laišką;
 10. duomenis apie Platformoje užsakytos paslaugos apmokėjimą (pvz. apmokėjimo būdas, užsakymo numeris, banko ar elektroninių pinigų įstaigos sąskaitos numeris, telefono numeris, SMS žinutės tekstas su mokėjimo informacija ir kt.);
 1. Jūs naudojatės Platforma neužsiregistravęs ir mums pateikiate:
 1. identifikacinius duomenis (pvz. vardas, pavardė);
 2. kontaktinius duomenis (pvz. elektroninio pašto adresas);
 3. gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką;
 4. duomenis apie Platformoje užsakytos paslaugos apmokėjimą (pvz. apmokėjimo būdas, telefono numeris, SMS žinutės tekstas su mokėjimo informacija ir kt.);
 1. Jūs užsiregistruojate Platformoje kaip potencialaus darbdavio, įdarbinimo ar personalo atrankos agentūros atstovas:
 1. identifikacinius duomenis (pvz. vardas, pavardė);
 2. kontaktinius duomenis (pvz. elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
 1. Jums naudojantis Platforma tam tikri duomenys perduodami mums automatiškai po Jūsų apsilankymo Platformoje. Šie duomenys yra tam tikra neasmeninė informacija, kuri yra naudojama tobulinant Platformas turinį, funkcionalumą ir patrauklumą, ir šiais duomenimis gali būti:
 1. interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Platformas puslapiai, laikas, praleistas Platformoje ir kt.);
 1. Gauname iš kitų asmenų teisės aktų ar šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.
 1. Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs Platformoje, savo gyvenimo aprašyme (CV) ar motyvaciniame laiške ar kitaip naudojantis Platforma, pateiktumėte mums šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Privatumo politikos antrame punkte "Kaip ir kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome" kategorijoje nurodytais būdais.
 2. Jūs taip pat pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami mums ar bendradarbiaudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, pateikdami savo nusiskundimus dėl Platformas ar mūsų teikiamų paslaugų. Jums susisiekus su mumis raštu ar elektroniniu paštu ar telefonu, išsaugosime susirašinėjimo ar garso įrašo (pokalbio įrašo) duomenis.
 3. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Platformas slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis). Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

Ar mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai?

 1. Taip, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.
 2. Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą, pageidaujamo darbo sritį ir pareigų lygį, miestą, kuriame būtų darbo vieta.
 3. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti:
 1. Registruodamiesi Platformoje pažymėti varnele sutikimo tekstą „Sutinku gauti pasiūlymus el. paštu“ arba jo nepažymėdami;
 2. Bet kuriuo metu po registracijos Platformoje savo paskyros skiltyje Skelbimų prenumerata pažymėti „Sutinku gauti pasiūlymus el. paštu“;
 3. Kai Platforma naudojatės neužsiregistravę, siųsdami savo gyvenimo aprašymą (CV) pažymėti varnele sutikimo tekstą „Sutinku gauti pasiūlymus el. paštu“ arba jo nepažymėdami;
 1. Mes galime derinti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtumėme pateikti Jums pasiūlymų.
 2. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.
 3. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:
 1. Platformoje skiltyje Skelbimų prenumerata pakeisti nustatymus nurodydami, kad nebenorite, jog Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais ir pažymėti „Atsisakyti pasiūlymų siuntimo“ arba
 2. pranešti apie atsisakymą e. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose paspaudžiant nuorodą „Atsisakykite pasiūlymų siuntimo.“ ar pan.), arba
 3. atsiųsti mums prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę bei kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.
 1. Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
 2. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

Kaip mes naudojame slapukus?

 1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Platformoje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Platformoje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Platformas aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
 2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Platformą iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.
 3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:
 1. kad užtikrintume Platformas funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Platformas įasmeninimu);
 2. kad galėtume Platformą tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
 3. paslaugų plėtrai ir naudojimosi Platforma analizei;
 4. tiksliniam rinkodaros orientavimui.
 1. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Platforma, Jūsų pateiktais asmens duomenimis).
 2. Platformoje gali būti naudojami tokie slapukai:
 1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Platformas veikimui;
 2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Platformas veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Platformas lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
 5. socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Platformas informaciją.
 1. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:
 1. neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
 2. Platformoje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;
 3. išreikšdamas sutikimą paskyros sukūrimo Platformoje metu;
 1. Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.
 2. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Platformas funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Platformas.

Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

 1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
 2. Kai Jūs naudojatės Platforma ir pateikiame mums Privatumo politikos "Kaip ir kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome​" 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytus duomenis, Jūs sutinkate, kad mes juos tvarkytume (rinktume, naudotume, saugotume) ir perduotume potencialiems darbdaviams, įdarbinimo ar personalo atrankos agentūroms, kurios užsiregistravo Platformoje ir patalpino darbo skelbimus. Jūs sutinkate, kad potencialūs darbdaviai, įdarbinimo ar personalo atrankos agentūros, kaip savarankiški duomenų valdytojai, Jūsų pateiktus duomenis naudos savo poreikiams, susijusiems su darbuotojų paieška ir įdarbinimu.
 3. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.
 4. Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:
 1. trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo);
 2. trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir Platformas prieglobos tikslais.
 1. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Saugojimas. Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?

 1. Privatumo politikos "Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis" 1.1 punkte nurodytu tikslu surinktus duomenis, kai:
 1. Jūs užsiregistravęs Platformoje pateikėte mums – saugome tol, kol būsite užsiregistravęs Platformoje, t. y. kol neištrinsite savo paskyros;
 2. Jūs naudodamasis Platforma neužsiregistravęs pateikėte mums – saugome 5 (penkerius) metus.
 1. Privatumo politikos "Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis" 1.2 punkte nurodytu tikslu surinktus duomenis saugome ne ilgiau nei šios Privatumo politikos "Kaip mes naudojame slapukus" 6 punkte minimoje slapukų lentelėje nurodytą terminą.
 2. Privatumo politikos "Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis" 1.3 punkte nurodytu tikslu surinktus duomenis saugome tol, kol būsite užsiregistravęs Platformoje, t. y. kol neištrinsite savo paskyros, arba neatšauksite savo duoto sutikimo šios Privatumo politikos "Ar mes naudojame Jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai" 6 punkte nurodytu būdu.
 3. Privatumo politikos "Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis" 1.4 punkte nurodytu tikslu surinktus duomenis saugome 1 (vienerius) metus nuo atitinkamų asmens duomenų gavimo dienos.
 4. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
 5. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

 1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.
 2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Platformą – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Platformą susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.
 3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

Išorinės Platformas

 1. Platformoje gali būti pateikta nuorodų į išorines Platformas – mūsų verslo partnerių Platformas ar Platformas, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš Platformų, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios Platformas ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose Platformase ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose Platformase ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

Kokias teises Jūs turite?

 1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
 1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
 8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
 1. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
 1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
 2. valstybės saugumą ar gynybą;
 3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 1. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
 2. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
 3. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos "Kokias teises Jūs turite" 2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.
 4. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
 5. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

Kam Jūs galite pateikti skundą?

 1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
 2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

Kaip bus keičiama ši Privatumo politika?

 1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Platformoje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Platformoje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Platforma ir (ar) mūsų paslaugomis.

Kaip su mumis susisiekti?

 1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais kontaktais:
 1. siunčiant paštu – MB Darbo Informacija, adresas Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius;
 2. siunčiant elektroniniu paštu – [email protected]